6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 1418

b) Sigortacının iflası
MADDE 1418 (1) Sigortacının iflası hâlinde sigorta sözleşmesi sona erer. Sigortacının iflasından önce ödenmeyen tazminatlar, özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, önce 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu gereğince sigortacı tarafından ayrılması gereken teminatlardan, sonra iflas masasından karşılanır.
(2) Hak sahipleri iflas masasına İcra ve İflas Kanununun 206 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında düzenlenen üçüncü sırada katılır.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 1418”

  1. GEREKÇE/Madde 1418 – Tasarının bu maddesi ile sigortacının iflâsı ayrı bir madde olarak düzenlenmiştir. İflâs etmiş bir şirketle sigorta sözleşmesinin devam ettirilmesinde sigorta ettirenin menfaati olmadığı düşüncesi ile iflâsla birlikte sözleşmenin son bulacağı hüküm altına alınmıştır. Ayrıca, sigortacının iflâsında, Sigorta Murakabe Kanunu uyarınca, sigortacının teminatlarından da ödeme yapılması mümkündür. Bu noktada, uygulamada yaşanan sorunların önüne geçilebilmesini teminen, ödemeler konusunda iflâs masası ile teminatlar arasındaki sıra belirlenmiş ve öncelik şirket teminatlarına verilmiştir. Diğer taraftan Sigorta Murakabe Kanunundaki düzenlemeye paralel olarak, sigorta alacaklarının iflâs masasında üçüncü sırada yer alacağı da tamamlayıcı hüküm olarak madde de yer almıştır.
    Önerge: Görüşülmekte olan 96 sıra sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasarısının 1418 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “21/12/1959 tarihli ve 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu” ibaresinin “3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu” şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
    Önerge – Gerekçe: 21/12/1959 tarihli ve 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu 14/6/2007 tarihli ve 26552 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 45 inci maddesiyle yürürlükten kaldırıldığından madde metninde değişiklik yapılması gerekmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.