6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 1473

1. Sözleşmenin konusu ve kapsamı
MADDE 1473 (1) Sigortacı sorumluluk sigortası ile, sözleşmede aksine hüküm yoksa, sigortalının sözleşmede öngörülen ve zarar daha sonra doğsa bile, sigorta süresi içinde gerçekleşen bir olaydan kaynaklanan sorumluluğu nedeniyle zarar görene, sigorta sözleşmesinde öngörülen miktara kadar tazminat öder.
(2) Sigorta, sigortalının işletmesi ile ilgili sorumluluğu için yaptırılmışsa, sözleşmede aksine  hüküm   yoksa  bu  sigorta, sigortalının  temsilcisi  ile  işletmenin  veya  işletmenin bir kısmının yönetiminde, denetiminde ve işletmede çalıştırılan kişilerin sorumluluğunu da karşılar. Bu durumda sigorta bu kişilerin lehine yapılmış sayılır.

Alakalı Yazılar

2 thoughts on “TTK Madde 1473”

  1. GEREKÇE/Madde 1473 – Tasarının bu maddesi ile sorumluluk sigortasının genel bir tarifi yapılmıştır. Getirilen düzenlemede ise rizikoya esas teşkil eden olayın, sözleşme süresi içinde gerçekleşmesi esas alınmıştır. Geçmişte meydana gelen bir olay nedeniyle sigortacının kendi döneminde ortaya çıkan zararlardan sorumlu olması ilkesi benimsenmiş olsaydı pratikte bu tür sigortaların uygulanabilirliğinin büyük bir ölçüde azalacağı düşünülmüştür. Zira, sigortacı sözleşme yaparken, sigortalının geçmişteki tüm iş ve işlemlerini bilmek isteyecek ve bunların ne şekilde yapıldığını kontrol etmek isteyecektir. Aksi taktirde çok büyük risklerle karşılaşabilme tehlikesi ile karşı karşıya kalabilecektir. Ayrıca, bu şekildeki bir düzenleme kötü niyetli uygulamaların da önünü açacaktır. Şöyle ki, yapmış olduğu bir hata nedeni ile tazminat talebi ile karşılaşabileceğini düşünene kişiler hemen sigorta sözleşmesi yapmak yoluna gideceklerdir: Açıklanan nedenlerden dolayı sigortacının sorumluluğu, sözleşme süresi içinde sigortalısının sorumluluğunu gerektirecek olaylara bağlanmıştır. Bu noktada, sigortacının sorumluluğundan bahsedilmek için zararın sözleşme süresinden daha sonra doğması veya talep edilmesi önemli değildir. Ancak, madde emredici nitelikte olmadığından tarafların, sorumluluk sigortası türlerine göre sözleşme rizikoyu farklı şekillerde belirleyebilmesi de mümkündür.
    Önerge: Görüşülmekte olan 96 sıra sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasarısının 1473’üncü maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde geçen “başkası hesabına” ibaresinin “bu kişilerin lehine” şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
    Önerge – Gerekçe: Tasarının 1454 üncü maddesinde üçüncü kişi lehine yapılan sigorta sözleşmesine “başkası lehine sigorta” adı verilmiştir. “Başkası lehine sigorta” madde kenar başlığı altında düzenlenen 1454 üncü maddedeki hüküm, Borçlar Kanununun 134 üncü maddesinde yer alan düzenlemeyle de uyumludur. Bu husus dikkate alınarak, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunundan gelen “başkası hesabına sigorta” ibaresinden vazgeçilerek, 1454 üncü madde doğrultusunda, Tasarıda terim birliğinin sağlanması amaçlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.