TTK Madde 1475

3. Bildirim yükümlülüğü
MADDE 1475 (1) Sigortalı sorumluluğunu gerektirecek olayları, on gün içinde, sigortacıya bildirir.
(2) Sigortalı kendisine yöneltilen istemi, aksi kararlaştırılmamışsa derhâl sigortacıya bildirir. Bu bildirim üzerine veya zarar görenin sigortacıya doğrudan başvurması hâlinde 1427 nci madde uygulanır.
(3) Bildirim yükümlülüğünün ihlali hâlinde, 1446 ncı maddenin ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri kıyas yolu ile uygulanır.

Alakalı Yazılar

“TTK Madde 1475”

  1. GEREKÇE/Madde 1475 – Mal sigortalarında olduğu gibi sorumluluk sigortalarında da rizikonun gerçekleştiğinin bilinmesinde tazminat ödeme borçlusu durumundaki sigortacı açısından büyük yarar vardır. Bununla birlikte sorumluluk sigortalarında riziko, üçüncü kişinin bizzat zarara uğraması değil de bu zarar bağlı olarak zarar veren durumundaki sigortalıdan tazminat talebinde bulunulması olduğundan, sigorta ettirenin sorumluluğunu gerektirecek olayları da sigortacıya bildirmesi gerekir. Bu şekilde sigortacı ileride karşılaşabileceği tazminat taleplerine karşı bilgilendirilmek suretiyle kendisine gerekli önlemleri alabilme fırsatı tanınmış olacaktır.
    Önerge: Görüşülmekte olan 96 sıra sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasarısının 1475 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümlenin eklenmesini arz ve teklif ederiz.
    “Bu bildirim üzerine veya zarar görenin sigortacıya doğrudan başvurması hâlinde 1427 nci madde uygulanır.”
    Önerge – Gerekçe: Sigortacının “Tazminat ödeme borcu”na ilişkin, Tasarının 1427 nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde 1446 ncı maddeye yapılan atıf sebebiyle sorumluluk sigortaları hariç bırakılmıştır. Çünkü, 1446 ncı maddede düzenlenen “rizikoyu bildirme külfeti”, sorumluluk sigortaları için 1475 inci maddede ayrı düzenlenmiştir. Oysa Tasarının sorumluluk sigortalarına ilişkin hükümleri, yeni kurallar getirmiş ve zarar gören kişiye doğrudan başvuru hakkı tanımıştır; nitekim 1473 üncü maddenin birinci fıkrası uyarınca tazminat zarar gören kişiye ödenecek, 1478 inci maddeye göre de zarar gören doğrudan dava açabilecektir. O hâlde, zarar gören ile sigortacı arasındaki ilişki bakımından da 1427 nci maddenin uygulanması gerekmektedir. Bu sonucu sağlamak üzere maddenin ikinci fıkrasına bir hüküm eklenmesi yoluna gidilmiştir.

  2. KAYNAKLAR
    Raziye Aksu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu madde 1475 Uyarınca Sorumluluk Sigortalarında Sigortalının Bildirim Yükümlülüğü, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:6,Sayı: 1, Haziran 2016.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.