6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 1523

C) Ölçeklerine göre sermaye şirketleri
MADDE 1523– (1) Bu Kanunun 1522 nci maddesine istinaden belirlenen küçük ve orta ölçekli işletme ölçütleri, sermaye şirketleri için de geçerlidir. Bu ölçütlerin üzerindeki sermaye şirketleri ise büyük sermaye şirketi sayılır.
(2) Küçük ve orta ölçekli olsalar dahi, aşağıdaki şirketler büyük sermaye şirketi sayılırlar:
a) Yürürlükten kaldırılmıştır [1]
b) Esas faaliyet konularından biri, varlıkları güvenilir kişi sıfatıyla geniş bir kitle adına muhafaza etmek olan bankalar, yatırım bankaları, sigorta şirketleri, emeklilik şirketleri ve benzerleri.
(3) Birinci fıkraya göre belirlenen büyüklük ölçütleri, bilanço günü itibarıyla, birbirini izleyen iki faaliyet döneminde aşılmışsa veya bu ölçütlerin altında kalınmışsa şirketin büyüklük yönünden konumu değişir.
(4) Tür değiştirme hâlinde ve yeni kuruluş şeklindeki birleşmelerde, şirketin konumu, tür değiştirmenin veya birleşmenin gerçekleşmesinden sonraki ilk bilanço gününde, birinci ve ikinci fıkralarda yer alan şartlara göre belirlenir.
(5) İşçi sendikalarının ve diğer kanunlarda öngörülmüş bulunan yetkililerin ve kişilerin bu konuda bilgi alma hakları saklıdır.[1]     6335 sayılı Kanun’un 43 üncü maddesi ile, 1523 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlükten kaldırılan bend şöyleydi; ‘‘Borçlanma araçları veya özkaynağa dayalı finansal araçları kamuya açık bir piyasada (yerel ve bölgesel piyasalar da dâhil olmak üzere, yerli veya yabancı bir sermaye piyasasında veya tezgâh üstü piyasada) işlem gören veya bu tür bir piyasada işlem görmek üzere söz konusu araçları ihraç edilme aşamasında bulunan sermaye şirketleri.’’.


Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 1523”

 1. GEREKÇE/Madde 1523 – 1522 nci madde için verilen gerekçeler 1523 üncü madde yönünden de geçerlidir. Hüküm AET/AT yönergelerine esinlenilerek kaleme alınmıştır. Bu sebeple büyüklük rakamlarında farklılık bulunsa bile ölçüt aynıdır.
  Önerge: Görüşülmekte olan 96 sıra sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasarısının 1523 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
  “Madde 1523 – (1) Bu Kanunun 1522 nci maddesine istinaden belirlenen küçük ve orta ölçekli işletme ölçütleri, sermaye şirketleri için de geçerlidir. Bu ölçütlerin üzerindeki sermaye şirketleri ise büyük sermaye şirketi sayılır.
  (2) Küçük ve orta ölçekli olsalar dahi, aşağıdaki şirketler büyük sermaye şirketi sayılırlar:
  (a) Borçlanma araçları veya öz kaynağa dayalı finansal araçları kamuya açık bir piyasada (yerel ve bölgesel piyasalar da dâhil olmak üzere, yerli veya yabancı bir sermaye piyasasında veya tezgâh üstü piyasada) işlem gören veya bu tür bir piyasada işlem görmek üzere söz konusu araçları ihraç edilme aşamasında bulunan sermaye şirketleri,
  (b) Esas faaliyet konularından biri, varlıkları güvenilir kişi sıfatıyla geniş bir kitle adına muhafaza etmek olan bankalar, yatırım bankaları, sigorta şirketleri, emeklilik şirketleri ve benzerleri.
  (3) Birinci fıkraya göre belirlenen büyüklük ölçütleri, bilanço günü itibarıyla, birbirini izleyen iki faaliyet döneminde aşılmışsa veya bu ölçütlerin altında kalınmışsa şirketin büyüklük yönünden konumu değişir.
  (4) Tür değiştirme hâlinde ve yeni kuruluş şeklindeki birleşmelerde, şirketin konumu, tür değiştirmenin veya birleşmenin gerçekleşmesinden sonraki ilk bilânço gününde, birinci ve ikinci fıkralarda yer alan şartlara göre belirlenir.
  (5) İşçi sendikalarının ve diğer kanunlarda öngörülmüş bulunan yetkililerin ve kişilerin bu konuda bilgi alma hakları saklıdır.
  Önerge – Gerekçe: Kanunun “B) Ölçeklerine göre Ticari işletmeler” kenar başlıklı 1522 nci maddesinde küçük ve orta ölçekli işletmelerin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin görüşü alınmak suretiyle Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenleneceği ve bu ölçütlerin ticari defterler ile finansal tablolara ve raporlama ile ilgili hükümlere uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. 1523 üncü maddede ise sermaye şirketleri için ayrıca bir ölçü öngörülmüştür. Bu ölçüler halen Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yayımlanmış bulunan yürürlükteki küçük ve orta ölçekli işletme ölçüler ile tam uyuşmamaktadır. Aslında bu ölçülerin birbirleri ile tutarlı olmaları gerekir. Uygulamada ölçüt karmaşasına neden olmaması için 1522 nci maddeyle bağlantı kurulması uygun görülmüştür.
  Diğer taraftan, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından muhasebe standartları yayımlanmış durumdadır ve uluslararası uygulamalar paralelinde sürekli güncellenmektedir. Bunlardan, Türkiye Muhasebe Standartları (TMS), Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ve Yorumları beş yıldan beri halka açık şirketler, bankalar ve finans şirketleri ile sigorta şirketlerinin finansal tablolarında fiilen uygulanmaktadır. Ayrıca, bunların dışında kalan ve ülkemizdeki işletmelerin büyük çoğunluğunu ilgilendiren Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Türkiye Finansal Raporlama Standardı (KOBİ TFRS) yayımlanmış durumdadır. Bunlar, ülkemizdeki KOBİ işletmelerin finansal tablolarının uluslararası uygulamaya entegrasyonunu sağlayan düzenlemelerdir ve uygulama alanları bu standartların içinde belirlenmiştir. Bu maddede yapılan değişiklik önerisi aynı zamanda mevzuatta kavram birliği sağlamaya yöneliktir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.