6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 1525

II – Beyanlar, belgeler ve senetler
MADDE 1525 (1) Tarafların açıkça anlaşmaları ve 18 inci maddenin üçüncü fıkrası saklı kalmak şartıyla, ihbarlar, ihtarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar; fatura, teyit mektubu, iştirak taahhütnamesi, toplantı çağrıları ve bu hüküm uyarınca yapılan elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleşmesi, elektronik ortamda düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza uğrayabilir ve kabul edilmişse hüküm ifade eder.
(2) Kayıtlı elektronik posta sistemine, bu sistemle yapılacak işlemler ile bunların sonuçlarına, kayıtlı posta adresine sahip gerçek kişilere, işletmelere ve şirketlere, kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlülüklerine, yetkilendirilmelerine ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esaslar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bir yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş ay içinde yayımlanır.

Alakalı Yazılar

2 thoughts on “TTK Madde 1525”

  1. GEREKÇE/Madde 1525 – Bu hüküm Avrupa Birliği ülkelerinde genel olarak kabul gören bir uygulamayı kanunlaştırır. 1525 inci maddenin uygulanabilmesi için iki tarafı bulunan işlemlerde taraflar arasında anlaşmanın varlığıdır.
    Önerge: Görüşülmekte olan 96 sıra sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasarısının 1525 inci maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz.
    “(2) Kayıtlı elektronik posta sistemine, bu sistemle yapılacak işlemler ile bunların sonuçlarına, kayıtlı posta adresine sahip gerçek kişilere, işletmelere ve şirketlere, kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlülüklerine, yetkilendirilmelerine ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esaslar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bir yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş ay içinde yayımlanır.”
    Önerge – Gerekçe: Hükümde Kanuna sonradan eklenen “kayıtlı elektronik posta hizmeti sistemi” teknik kurumu bağlamında çeşitli kişi ve kuruluşlara ait hükümlerin gereği gibi ve ayrıntılı bir şekilde, ancak bir yönetmelikle düzenlenebileceği dikkate alınarak, buna ilişkin bir hüküm konulmuştur.

  2. KAYNAKLAR
    Leyla KESER BERBER, ”Kayıtlı E-Posta Hizmet Sağlayıcılarının Posta Kutusu ve Gönderim Hizmetleri İle Kimlik Doğrulama İşlevleri”, Halil Arslanlı Bilim Arşivi. Makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.