6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 1534

Yürürlük
MADDE 1534 (1) Kenar başlıkları metne dâhil olan bu Kanun 1/7/2012 tarihinde[*] yürürlüğe girer. 1524 üncü madde, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl sonra yürürlüğe girer. Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun hükümleri saklıdır.
(2) Bu Kanunun Türkiye Muhasebe Standartları ile ilgili hükümlerinin yürürlüklerine aşağıdaki hükümler uygulanır. Bu Kanun;
a) Bu bend yürürlükten kaldırılmıştır. [**]
b) Sermaye Piyasası Kanununa göre, ihraç ettikleri sermaye piyasası araçları borsada veya teşkilatlanmış diğer bir piyasada işlem gören şirketler, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve konsolidasyon kapsamına alınan diğer işletmeler,
c) Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan bankalar ile bağlı ortaklıkları,
d) 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununda tanımlanan sigorta ve reasürans şirketleri,
e) 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda tanımlanan emeklilik şirketleri,
bakımından 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.
(3) [***] Bu maddenin ikinci fıkrasında sayılanlar dışında kalan her ölçüdeki gerçek ve tüzel kişi tacirler için yayımlanan ve yayımlanacak olan özel Türkiye Muhasebe Standartları 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.
(4) Bu Kanunun anonim şirketlerin denetlenmesine ilişkin 397 ilâ 406 ncı maddeleri 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

(5) 39 uncu maddenin ikinci fıkrasının ikinci, üçüncü ve dördüncü cümleleri 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer. [****]


[*]     6335 sayılı Kanun’un 39. maddesi ile birinci fıkrada yer alan “; geçici 2 nci ve geçici 3 üncü maddeler ise bu Kanunun yayımı ile birlikte” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
[**]     6335 sayılı Kanun’un 39. maddesi ile ikinci fıkranın (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlükten kaldırılan (a) bendi şöyleydi; ‘‘1523 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkralarında tanımlanan büyük ölçekli sermaye şirketleri ile bunların konsolidasyon kapsamına giren bağlı şirketleri, iştirakleri ve şirketler toplulukları,’’
[***]     6335 sayılı Kanun’un 39. maddesi ile üçüncü fıkrada yer alan “Küçük ve orta ölçekli sermaye şirketleri ile” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
[****]     6335 sayılı Kanun’un 39. maddesi ile eklenmiştir.


Alakalı Yazılar

2 thoughts on “TTK Madde 1534”

 1. GEREKÇE/Madde 1534 – Yürürlük maddesidir.
  Önerge: Görüşülmekte olan 96 sırasayılı Türk Ticaret Kanunu Tasarısının “Yürürlük” kenar başlıklı 1534 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
  “Madde 1534 – (1) Kenar başlıkları metne dahil olan bu Kanun 01/07/2012 tarihinde; geçici 2 nci ve geçici 3 üncü maddeler ise bu Kanunun yayımı ile birlikte yürürlüğe girer. 1524 üncü madde, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl sonra yürürlüğe girer. Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun hükümleri saklıdır.
  (2) Bu Kanunun Türkiye Muhasebe Standartları ile ilgili hükümlerinin yürürlüklerine aşağıdaki hükümler uygulanır. Bu Kanun;
  a) 1523 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkralarında tanımlanan büyük ölçekli sermaye şirketleri ile bunların konsolidasyon kapsamına giren bağlı şirketleri, iştirakleri ve şirketler toplulukları;
  b) Sermaye Piyasası Kanununa göre, ihraç ettikleri sermaye piyasası araçları borsada veya teşkilatlanmış diğer bir piyasada işlem gören şirketler, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve konsolidasyon kapsamına alınan diğer işletmeler;
  c) Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan bankalar ile bağlı ortaklıkları;
  d) 03/06/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununda tanımlanan sigorta ve reasürans şirketleri;
  e) 28/03/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda tanımlanan emeklilik şirketleri;
  bakımından 01/01/2013 tarihinde yürürlüğe girer.
  (3) Küçük ve orta ölçekli sermaye şirketleri ile bu maddenin ikinci fıkrasında sayılanlar dışında kalan her ölçüdeki gerçek ve tüzel kişi tacirler için yayımlanan ve yayımlanacak olan özel Türkiye Muhasebe Standartları 01/01/2013 tarihinde yürürlüğe girer.
  (4) Bu Kanunun anonim şirketlerin denetlenmesine ilişkin 397 ilâ 406 ncı maddeleri 01/01/2013 tarihinde yürürlüğe girer.
  Önerge – Gerekçe: Türk Ticaret Kanunu birçok yeni açılımlar, kurumlar ve hükümler içermekte, aynı zamanda yirmibeşe yakın yönetmeliğin ve birkaç tüzüğün çıkarılması gerekmektedir. Bu sebeple Kanunun yürürlük tarihi, hem ilgili kurumların hem de hedef çevrelerin gerekli hazırlığı yapabilmelerine imkân sağlayacak şekilde belirlenmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.