6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 171

d) İnceleme hakkı
MADDE 171 (1) Bölünmeye katılan şirketlerden her biri, genel kurulun kararından iki ay önce, merkezlerinde, halka açık anonim şirketler ayrıca Sermaye Piyasası Kurulunun uygun gördüğü yerlerde;
a) Bölünme sözleşmesini veya bölünme planını,
b) Bölünme raporunu,
c) Yürürlükten kaldırılmıştır ([1])
d) Son üç yılın finansal tabloları ile faaliyet raporlarını ve varsa ara bilançoları,
bölünmeye katılan şirketlerin ortaklarının incelemesine sunar.
(2) Tüm ortakların onaylaması hâlinde küçük ve orta([2]) ölçekli şirketler birinci fıkrada öngörülen inceleme hakkından vazgeçebilirler.
(3) Ortaklar, bölünmeye katılan şirketlerden, birinci fıkrada sayılan belgelerin kopyalarının kendilerine verilmesini isteyebilirler. Suretler için bedel veya herhangi bir gider karşılığı istenemez.
(4) Bölünmeye katılan şirketlerden her biri, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, sermaye şirketleri ayrıca internet sitesinde, inceleme yapma haklarına işaret eden bir ilan yayımlarlar.[1]      6335 sayılı Kanun’un 43 üncü maddesi ile, 171 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlükten kaldırılan bend şöyleydi; ‘‘Denetleme raporunu,’’.
[2]      6335 sayılı Kanun’un 40. maddesi ile, 171 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan “küçük” ibaresi “küçük ve orta” şeklinde değiştirilmiştir.


Alakalı Yazılar

0 thoughts on “TTK Madde 171”

  1. GEREKÇE/Madde 171 – Madde, İBirK’nın 41 inci maddesinden alınmıştır. Ortakların inceleme hakkını düzenleyen ve şirket içi şeffaflığı sağlama anlayışından kaynaklanan 171 inci madde hakkında 149 uncu madde için yapılan açıklamalara bakılmalıdır. Bu hüküm birleşmeye ilişkin 149 uncu madde ile süre ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’ndeki ilân dışında özdeştir. Hüküm, aynı ortaksal menfaatleri korumakta ve aynı bölünme kararının oylanmasında olduğu gibi, bilinçli oy kullanma amacına hizmet etmektedir. Bu fark hakka – İsviçre’nin aksine – vazgeçilmez bir hak niteliği kazandırmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.