6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 188

7. İnceleme hakkı
MADDE 188 – (1) Şirket;
a) Tür değiştirme planını,
b) Tür değiştirme raporunu,
c) Yürürlükten kaldırılmıştır [1]
d) Son üç yılın finansal tablolarını, varsa ara bilançoyu,
genel kurulda karar alınmasından otuz gün önce merkezinde ve halka açık anonim şirketlerde Sermaye Piyasası Kurulunun istediği yerlerde ortakların incelemesine sunar.
(2) İsteyen ortaklara anılan belgelerin kopyaları bedelsiz verilir. Şirket, ortakları, uygun bir şekilde inceleme haklarının bulunduğu hususunda bilgilendirir.[1]      6335 sayılı Kanun’un 43 üncü maddesi ile, 188 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlükten kaldırılan bend şöyleydi; ‘‘Denetleme raporunu,’’.


Alakalı Yazılar

0 thoughts on “TTK Madde 188”

  1. GEREKÇE/Madde 188 – İnceleme hakkını düzenleyen bu maddenin gerekçesi için birleşme ve bölünmeye ilişkin ilgili hükümlerde yapılan açıklamaya bakılmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.