6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 27

1. İstem
MADDE 27 (1) Ticaret siciline tescil, kural olarak istem üzerine yapılır. Resen veya yetkili kurum veya kuruluşun bildirmesi üzerine yapılacak tescillere ilişkin hükümler saklıdır. Harca tabi işlerde, tescil anının saptanmasında harç makbuzunun tarihi belirleyicidir. 34 üncü madde hükümleri saklıdır.
(2)  Ticaret sicili müdürlükleri[1], kurumlar vergisi mükellefi olup da bu madde uyarınca tescil için başvuran mükelleflerin başvuru evrakının[2] birer[3] suretini ilgili vergi dairesine intikal ettirir. Bu mükelleflerin işe başlamayı bildirme yükümlülükleri yerine getirilmiş sayılır.[1]     6335 sayılı Kanun’un 40. maddesi ile, 27 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “memurlukları” ibaresi “müdürlükleri” şeklinde değiştirilmiştir.
[2]     6335 sayılı Kanun’un 40. maddesi ile, 27 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “evraklarının” ibaresi “evrakının”  şeklinde değiştirilmiştir.
[3]     6335 sayılı Kanun’un 40. maddesi ile, 27 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “bir” ibaresi “birer”  şeklinde değiştirilmiştir.

Alakalı Yazılar

0 thoughts on “TTK Madde 27”

  1. GEREKÇE/Madde 27 – 6762 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinde öngörülmüş bulunan tescilin talep üzerine yapılacağı hükmü, muhafaza edilmiştir. Ancak, hemen ikinci cümlede yer alan istisnalar dikkate alınarak birinci cümleye “kural olarak” ibaresi eklenmiştir. Ayrıca 34 üncü madde de saklı tutularak, mahkeme kararıyla tescilin, değiştirmenin ve sicil kaydının silinmesinin de kuralın istisnası olduğu ifade edilmiştir.
    Yenilik tescil anının belirlenmesine ilişkin hükümdedir. Bu konuda harç tarihi esas alınarak uygulamada ihtilaflara sebep olan bir sorun çözüme kavuşturulmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.