6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 310

II – Denetleme
MADDE 310 (1) Her komanditer, iş yılı sonunda ve iş saatleri içinde, şirketin envanterleriyle bilançosunun içeriğini, diğer finansal tablolarını, bunların doğruluğunu ve geçerliliğini incelemeye yetkilidir.
(2) Komanditer, bu incelemeyi bizzat yapabileceği gibi bir uzmana da yaptırabilir. Uzmanın şahsı hakkında bir itiraz ileri sürülürse komanditerin istemi üzerine mahkeme tarafından bilirkişi[1] atanmasına karar verilir. Bu karar kesindir.
(3) Haklı sebeplerin bulunması hâlinde, mahkeme, komanditerin istemi üzerine şirketin işlerinin ve varlığının bizzat veya bilirkişi[2] tarafından incelenmesine her zaman izin verebilir.
(4) Bu madde hükümlerine aykırı şirket sözleşmesi hükümleri geçersizdir.
 


[1]      6335 sayılı Kanun’un 40. maddesi ile, 310 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “bir işlem denetçisi” ibaresi “bilirkişi” şeklinde değiştirilmiştir.
[2]      6335 sayılı Kanun’un 40. maddesi ile, 310 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “bir işlem denetçisi” ibaresi “bilirkişi” şeklinde değiştirilmiştir.

Alakalı Yazılar

0 thoughts on “TTK Madde 310”

  1. GEREKÇE/Madde 310 – Madde, 6762 sayılı Kanunun 249 uncu maddesinden dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.