0 thoughts on “TTK Madde 330”

  1. GEREKÇE/Madde 330 – Bugün özel bir kanunla kurulmuş anonim şirketlere hemen hemen hiç rastlanmamaktadır. Uygulamada, daha çok özel kanunlara veya hükümlere tâbi anonim şirketler mevcuttur: Sermaye Piyasası Kanununa tâbi şirketler, bankalar, finansal kiralama şirketleri gibi. Verilen örneklerdeki Kanunlara benzer bir çok kanunun varlığı dikkate alınarak 6762 sayılı Kanunun 270 inci maddesinin ifadesinde değişiklik yapılmıştır.
    “Özel kanunlar” ibaresiyle sadece kanunlar kastedilmiş olup; daha alt düzeydeki normların kapsama alınmasına Tasarının amacı ve lafzı engeldir.
    Önerge: Görüşülmekte olan 96 sıra sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasarısının 330 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
    “Madde 330 – (1) Özel kanunlara tabi anonim şirketlere, özel hükümler dışında bu kısım hükümleri uygulanır.”
    Önerge – Gerekçe: Maddede yer alan “…kanunlardaki hükümler dışında…” ibaresi yetersizdir. Özel kanuna tabi anonim şirketlerle ilgili hüküm tabi oldukları kanundan başka kanunda yer alıyorsa, bu durumu karşılamaktan uzaktır. Bu nedenle “…özel hükümler dışında…” ibaresi konulmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.