6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 335

I – Kurucu işlem
MADDE 335 (1) Şirket, kurucuların, kanuna uygun olarak düzenlenmiş bulunan, sermayenin tamamını ödemeyi, şartsız taahhüt ettikleri, imzalarının noterce onaylandığı veya ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda imzaladığı esas sözleşmede, anonim şirket kurma iradelerini açıklamalarıyla kurulur. (Ek cümle: 15/7/2016-6728/67 md.) Şirketin kuruluşunda, esas sözleşmeyi ihtiva eden kâğıtlardan değerli kâğıt bedeli alınmaz. [1]
(2) 355 inci maddenin birinci fıkrası hükmü saklıdır.
……………………………..
[1] 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Kanunun 67 nci maddesi ile bu fıkraya “onaylandığı” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda imzaladığı” ibaresi eklenmiştir.

Alakalı Yazılar

0 thoughts on “TTK Madde 335”

  1. GEREKÇE/Madde 335 – Madde ön-anonim şirketin varlığına işaret etmekte ve bu şirketin oluşma anını açıklığa kavuşturmaktadır. Ön-anonim şirket, tüzel kişiliği haiz anonim şirketten farklıdır. Anılan nokta 355 inci maddenin birinci fıkrasının saklı tutulması ile vurgulanmıştır. Ön-anonim şirket ile anonim şirketin ayrışması sadece Tasarının 12 nci maddesi bakımından değil, organların oluşumu ve yetkilerini kullanma anlarının belirlenmesi başta olmak üzere birçok diğer hüküm yönünden de önemlidir. Hakim görüş uyarınca, ön-anonim şirket bir adî şirket ve dernek olmayıp; bir elbirliği mülkiyeti (şirketi) oluşturur. Ön-şirketin ortakları (kurucular) tacir sıfatını taşımazlar. Şirketin tescili ile ön-şirket tasfiyesiz sona erer. Tek kişi anonim şirketinde ise ön-şirket tek kurucunun özel malvarlığı niteliğini taşır. Türk hukukunda ön-anonim şirketin niteliği ile hukukî durumu öğretide ve mahkeme kararlarında açıklığa kavuşacaktır.

  2. KAYNAKLAR
    – Ali Paslı, Yeni Türk Ticaret Kanunu – Anonim Ortaklık Hükümlerinin Tanıtılması (II) – YTK Kitap 2 – Kısım 4 – Bölüm 1: Kuruluşa İlişkin Sisteme Yönelik Temel Değişiklikler ve Kuruluş İşlemleri, Batider 2012, C. XXVIII, S. 2, s. 141-199
    – Ali Paslı, Yeni Türk Ticaret Kanunu – Anonim Ortaklık Hükümlerinin Tanıtılması (III) – YTK Kitap 2 – Kısım 4 – Bölüm 1: Kuruluşun Hükümleri, Batider 2012, C. XXVIII, S. 3, s. 193-234

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.