6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 34

3. İtiraz
MADDE 34 (1) İlgililer, tescil, değişiklik veya silinme istemleri ile ilgili olarak, sicil müdürlüğünce verilecek kararlara karşı, tebliğlerinden itibaren sekiz gün içinde, sicilin bulunduğu yerde ticari davalara bakmakla görevli asliye ticaret mahkemesine dilekçe ile itiraz edebilirler.
(2) Bu itiraz mahkemece dosya üzerinden incelenerek karara bağlanır. Ancak, sicil müdürünün  kararı,  üçüncü  kişilerin  sicilde  kayıtlı  bulunan  hususlara  ilişkin menfaatlerine aykırı olduğu takdirde, itiraz edenle üçüncü kişi de dinlenir. Bunlar mahkemeye gelmezlerse dosya üzerinden karar verilir.

Alakalı Yazılar

0 thoughts on “TTK Madde 34”

  1. GEREKÇE/Madde 34 – Bu hüküm, 6762 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinden, dili güncelleştirilerek alınmıştır. İkinci fıkradaki “evrak üzerinden” ibaresi yerine “dosya üzerinden” teriminin konulmasının daha doğru olacağı düşünülmüştür.

  2. KARAR
    Davacı vekili Türk Ticeret Kanunu’nun 36. maddesine göre Ticaret Sicil Memurluğu’nca verilen karar mahkeme nezdinde itiraz etmiş bulunmaktadır. Her nekadar anılan maddede itirazın evrak üzerinden incelenebileceği hüküm altına alınmış ise de, bu hüküm itiraz dilekçesinin usulüne uygun olarak ilgili Ticaret Sicili’ne gönderilerek cevap için yasal süre tanınmasına, cevabının beklenmesine ve bu aşamadan sonra itirazın evrak üzerinde incelenerek karar verilmesine engel değildir. O halde, mahkemece bu hususun gözden kaçırılarak Ticaret Sicili’ne itiraz dilekçesi gönderilmeksizin, eksik inceleme ile karar verilmesi doğru görülmemiştir.” Yargıtay 11. HD., E:2000/9754, K:2001/499, T:29.01.2001, Yargıtay Kararları Dergisi, 2001, C:27, S:4, s. 542-543.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.