TTK Madde 417

I – Hazır bulunanlar listesi
MADDE 417 (1) Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanununun 10/A maddesi uyarınca genel kurula katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin listeyi, Merkezi Kayıt Kuruluşundan sağlayacağı “pay sahipleri çizelgesi”ne göre düzenler.
(2) Yönetim kurulu, kayden izlenmeyen paylar ile ilgili olarak genel kurula katılabilecekler listesini düzenlerken, senede bağlanmamış bulunan veya nama yazılı olan paylar ile ilmühaber sahipleri için pay defteri kayıtlarını, hamiline yazılı pay senedi sahipleri bakımından da giriş kartı alanları dikkate alır.
(3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarına göre düzenlenecek genel kurula katılabilecekler listesi, yönetim kurulu başkanı tarafından imzalanır ve toplantıdan önce genel kurulun yapılacağı yerde bulundurulur. Listede özellikle, pay sahiplerinin ad ve soyadları veya unvanları, adresleri, sahip oldukları pay miktarı, payların itibarî değerleri, grupları, şirketin esas sermayesi ile ödenmiş olan tutar veya çıkarılmış sermaye toplantıya aslen ve temsil yoluya katılacakların imza yerleri gösterilir.
(4) Genel kurula katılanların imzaladığı liste “hazır bulunanlar listesi” adını alır.
(5) Sermaye Piyasası Kanununun 10/A maddesi uyarınca kayden izlenen paylara ilişkin pay sahipleri çizelgesinin Merkezi Kayıt Kuruluşundan sağlanmasının usul ve esasları, gereğinde genel kurul toplantısının yapılacağı gün ile sınırlı olmak üzere payların devrinin yasaklanması ve ilgili diğer konular Sermaye Piyasası Kurulu tarafından bir tebliğ ile düzenlenir.

Alakalı Yazılar

“TTK Madde 417”

 1. GEREKÇE/Madde 417 – Hazır bulunanlar listesine ilişkin bu hüküm, 6762 sayılı Kanunun 376 ncı maddesinin bazı noktalarda daha açık bir ifade kullanılarak kaleme alınmış şeklidir. Hüküm, hazır bulunanlar listesinin tanımını da vermiştir. İkinci fıkradaki komiser 407 nci maddesinin üçüncü fıkrası anlamında yorumlanmalıdır.
  Önerge: Görüşülmekte olan 96 sıra sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasarısının 417 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
  MADDE 417 – (1) Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanununun 10/A maddesi uyarınca genel kurula katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin listeyi, Merkezi Kayıt Kuruluşundan sağlayacağı “paysahipleri çizelgesi”ne göre düzenler.
  (2) Yönetim kurulu, kayden izlenmeyen paylar ile ilgili olarak genel kurula katılabilecekler listesini düzenlerken, senede bağlanmamış bulunan veya nama yazılı olan paylar ile ilmühaber sahipleri için pay defteri kayıtlarını, hamiline yazılı pay senedi sahipleri bakımından da giriş kartı alanları dikkate alır.
  (3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarına göre düzenlenecek genel kurula katılabilecekler listesi, yönetim kurulu başkanı tarafından imzalanır ve toplantıdan önce genel kurulun yapılacağı yerde bulundurulur. Listede özellikle, paysahiplerinin ad ve soyadları veya unvanları, adresleri, sahip oldukları pay miktarı, payların itibarî değerleri, grupları, şirketin esas sermayesi ile ödenmiş olan tutar veya çıkarılmış sermaye toplantıya aslen ve temsil yoluyla katılacakların imza yerleri gösterilir.
  (4) Genel kurula katılanların imzaladığı liste “hazır bulunanlar listesi” adını alır.
  (5) Sermaye Piyasası Kanununun 10/A maddesi uyarınca kayden izlenen paylara ilişkin paysahipleri çizelgesinin Merkezi Kayıt Kuruluşundan sağlanmasının usul ve esasları, gereğinde genel kurul toplantısının yapılacağı gün ile sınırlı olmak üzere payların devrinin yasaklanması ve ilgili diğer konular Sermaye Piyasası Kurulu tarafından bir tebliğ ile düzenlenir.
  Önerge – Gerekçe: Bu madde, Sermaye Piyasası Kanununun 10/A maddesine uygun olarak, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından “kayden izlenen paylar” sistemi yürürlüğe konulunca bu sistem dikkate alınarak yeniden düzenlenmiştir. Hükmün öngörülmesinin amacı, Sermaye Piyasası Kurulunun ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun uygulamaları ile tam uyumun sağlanmasıdır. “Kayden izlenen paylar” terimi ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına kote edilmiş bulunan anonim şirketlerin payları kastedilmiştir. Bu paylar Kanunun yürürlük tarihi itibariyle İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına kote anonim şirketlerin paylarıdır. Söz konusu payları borsada işlem gören anonim şirketlerin payları şeklinde de tanımlayabiliriz. Söz konusu şirketlerin tüm payları “evrak”tan soyutlanmıştır. Yani, bir anonim şirket borsaya kote olup da sermayesinin sadece yüzde otuzu borsada işlem görüyorsa tüm sermaye senetten soyutlanmış ve tüm sermaye kayden izlenir hâle gelmiştir. Bu şirketler için “halka açık anonim şirket” ibaresi bilinçli olarak kullanılmamıştır. Çünkü “halka açık anonim şirket” terimi geniş bir kavram olup hem borsa şirketlerini, yani borsaya kayıtlı (kote) şirketleri hem de halka açık olmakla beraber borsaya kote olmayan, yani payları borsada işlem görmeyen anonim şirketleri kapsar. Payları borsada işlem görmeyen halka açık anonim şirketlerin payları kanunun hazırlanış tarihi itibarıyla kayden izlenmemektedir.
  Hükmün birinci fıkrası, Sermaye Piyasası Kanununun 10/A maddesi uyarınca kayden izlenen paylara ilişkindir. Halka açık olmakla beraber borsaya kote olmayan anonim şirketlerin payları birinci fıkra kapsamında değildir. Yönetim kurulu kayden izlenen paylarla ilgili olarak “genel kurula katılabilecekler” listesini hazırlarken sadece Merkezi Kayıt Kuruluşundan sağlayacağı paysahipleri çizelgesine dayanır. Bu paylar için pay defteri dikkate alınamaz, giriş kartı verilemez, sadece çizelgeye göre düzenleme yapılır.
  İkinci fıkra kayden izlenmeyen paylar hakkındadır. Diğer payların, senede bağlanmış olup olmamalarına, bu paylar için ilmühaber bulunup bulunmamasına ve payların cinsine göre işlem yapılır. Senede bağlanmamış paylar, ilmühaberler, nama yazılı paylar için pay defteri; hamiline yazılı pay senetleri bakımından giriş kartı esas alınır. Diğer fıkralar mevcut düzenlemenin tekrarıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.