6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 473

I – Karar
MADDE 473 (1) Bir anonim şirket sermayesini azaltarak, azaltılan kısmın yerine geçmek üzere bedelleri tamamen ödenecek yeni paylar çıkarmıyorsa, genel kurul, esas sözleşmenin gerektiği şekilde değiştirilmesini karara bağlar. Genel kurul toplantısına ilişkin çağrı ilanlarında, mektuplarda ve internet sitesi bildiriminde, sermaye azaltılmasına gidilmesinin sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağı ayrıntılı bir şekilde ve hesap verme ilkelerine uygun olarak açıklanır. Ayrıca yönetim kurulu bu hususları içeren bir raporu genel kurula sunar, genel kurulca onaylanmış rapor tescil ve ilan edilir.
(2) [1] Sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette varlığı belirlenmiş olmadıkça sermayenin azaltılmasına karar verilmez.
(3) Genel kurulun kararına 421 inci maddenin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi uygulanır. Kararda [2] sermayenin azaltılmasının ne tarzda yapılacağı gösterilir.
(4) Esas sermayenin azaltılması sebebiyle kayıtlara göre doğacak defter kârı sadece payların yok edilmesinde kullanılabilir.
(5) Sermaye hiçbir suretle 332 nci madde ile belirlenen en az tutardan aşağı indirilemez.
(6) Bu madde ile 474 ve 475 inci maddeler, kayıtlı sermaye sisteminde çıkarılmış sermayenin azaltılmasına kıyas yoluyla uygulanır.[1]     6335 sayılı Kanun’un 41 inci maddesi ile,  473 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İşlem denetçisinin raporuyla,” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
[2]     6335 sayılı Kanun’un 41 inci maddesi ile,  473 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “işlem denetçisi raporunun sonucu açıklanarak” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
 

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 473”

 1. GEREKÇE/Madde 473 – Madde, küçük ifade değişiklikleriyle 6762 sayılı Kanunun 396 ncı maddesinin tekrarıdır.
  Önerge: Görüşülmekte olan 96 sıra sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasarısının 473 üncü maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini ve maddeye aşağıdaki altıncı fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz.
  “(1) Bir anonim şirket sermayesini azaltarak, azaltılan kısmın yerine geçmek üzere bedelleri tamamen ödenecek yeni paylar çıkarmıyorsa, genel kurul, esas sözleşmenin gerektiği şekilde değiştirilmesini karara bağlar. Genel kurul toplantısına ilişkin çağrı ilânlarında, mektuplarda ve internet sitesi bildiriminde, sermaye azaltılmasına gidilmesinin sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağı ayrıntılı bir şekilde ve hesap verme ilkelerine uygun olarak açıklanır. Ayrıca yönetim kurulu bu hususları içeren bir raporu genel kurula sunar, genel kurulca onaylanmış rapor tescil ve ilân edilir.”
  “(6) Bu madde ile 474 ve 475 inci maddeler, kayıtlı sermaye sisteminde çıkarılmış sermayenin azaltılmasına kıyas yoluyla uygulanır.”
  Önerge – Gerekçe: Avrupa Birliğinin ilgili yönergesine uygun olarak ve şeffaflık ilkesi de dikkate alınarak, birinci fıkraya son iki cümle eklenmiştir.
  Madde kenar başlığı göz önüne alındığında 473, 474 ve 475 inci maddelerin kayıtlı sermayede çıkarılmış sermayenin azaltılmasına uygulanıp uygulanmayacağı tereddütlerini ortadan kaldırmak amacıyla maddeye altıncı fıkranın eklenmesi uygun görülmüştür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.