TTK Madde 490

C) Nama yazılı payların ve pay senetlerinin devrinde ilke
MADDE 490 (1) Kanunda veya esas sözleşmede aksi öngörülmedikçe, nama yazılı paylar, herhangi bir sınırlandırmaya bağlı olmaksızın devredilebilirler.
(2) Hukuki işlemle devir, ciro edilmiş nama yazılı pay senedinin zilyetliğinin devralana geçirilmesiyle yapılabilir.

Alakalı Yazılar

“TTK Madde 490”

  1. GEREKÇE/Madde 490 – Hüküm esas itibarıyla 6762 sayılı Kanunun 416 ncı maddesinin tekrarıdır. Birinci fıkraya “Kanunda” sözcüğü eklenerek bir eksiklik giderilmiş, ikinci fıkrada ise, “Hukukî işlemle devir” açıklığı getirilmiştir. Çünkü kanunî intikallerde ciro ve zilyetliğin devrine gerek yoktur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.