6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 51

2. Bildirim ve ceza
MADDE 51– (1) Bütün mahkemeler, memurlar, ticaret ve sanayi odaları, noterler ve Türk Patent Enstitüsü görevlerini yaparlarken bir ticaret unvanının tescil edilmediğini, kanun hükümlerine aykırı olarak tescil edildiğini veya kullanıldığını öğrenirlerse durumu yetkili makamlara[1]  bildirmek zorundadırlar.
(2) 39 ilâ 45 inci veya 48 inci maddeleri ihlal edenler, ikibin Türk Lirası idari para cezasıyla cezalandırılır.[2]
(3) 46 ncı maddeyi ihlal edenler veya 49 uncu maddeye aykırı olarak ticaret unvanını devredenlerle devralan ve kullananlar, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılır. [3][1]     6335 sayılı Kanun’un 7 nci maddesi ile, maddenin birinci fıkrasında yer alan ‘‘ticaret sicil müdürüne ve Cumhuriyet savcılığına’’ ibaresi ‘‘makamlara’’ şeklinde değiştirilmiştir.
[2]     6335 sayılı Kanun’un 7 nci maddesi ile, maddenin ikinci fıkrası değiştirilmiştir. İkinci fıkranın değişiklikten önceki hali şöyleydi; ‘‘39 ilâ 46 ve 48 inci madde hükümlerini ihlal edenler ve 49 uncu maddeye aykırı olarak ticaret unvanını devredenlerle devralan ve kullanan kimseler, 38 inci maddenin birinci fıkrasına göre cezalandırılırlar.’’
[3]     6335 sayılı Kanun’un 7 nci maddesi ile maddeye üçüncü fıkra eklenmiştir.
 


Alakalı Yazılar

0 thoughts on “TTK Madde 51”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.