TTK Madde 545

III – Şirket unvanının sicilden silinmesi
MADDE 545 (1) Tasfiyenin sona ermesi üzerine şirkete ait ticaret unvanının sicilden silinmesi tasfiye memurları tarafından sicil müdürlüğünden istenir. İstem üzerine silinme tescil ve ilan edilir.
(2) (Ek fıkra: 15/7/2016-6728/69 md.) Bu Kanun hükümlerine göre tasfiye olunan şirketlerde, 2004 sayılı Kanunun 44 üncü ve 337/a maddesi hükümleri uygulanmaz.

Alakalı Yazılar

“TTK Madde 545”

  1. GEREKÇE/Madde 545 – Madde, 6762 sayılı Kanunun 449 uncu maddesi hükmünün bir tekrarıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.