6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 586

1. İstem
MADDE 586 (1) Şirket sözleşmesinin 575 inci maddede öngörüldüğü şekilde düzenlenmesinden sonra, tescil için, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret siciline başvurulur.
(2) Başvuru, müdürlerin tümü tarafından imzalanır. Başvuruya aşağıdaki belgeler eklenir:
a) Şirket sözleşmesinin onaylanmış bir örneği.
b) (Mülga: 15/7/2016-6728/73 md.) Ekleri ile birlikte 349 uncu maddeye göre düzenlenmiş kurucular beyanı[1].
c) Yerleşim yerleri de gösterilerek şirketi temsile yetkili kişileri ve denetçinin seçimini gösterir belge.
(3) Dilekçede şu kayıtlar yer alır:
a) Bütün ortakların adları ve soyadları veya unvanları, yerleşim yerleri, vatandaşlıkları.
b) Her ortağın üstlendiği esas sermaye payı ve ödediği toplam tutar.
c) İster ortak ister üçüncü kişi olsun, müdürlerin adları ve soyadları veya unvanları.
d) Şirketin ne suretle temsil edileceği.
 


[1]     6335 sayılı Kanun’un 41 inci maddesi ile,   586 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “ve Bakanlıkça istenilmesi hâlinde 351 inci madde uyarınca hazırlanmış işlem denetçisi raporu” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 586”

  1. GEREKÇE/Madde 586 – 586 ncı maddede kanunî kuruluş rejimi ile uyumludur. Ticaret sicili müdürlüğüne verilecek belgeler arasında yer alan kurucular beyanı ile kuruluş denetçisi raporu ise güvenli kuruluş ilkesinin gereğidir. Kanunun 349 ve 351 inci maddelerinin gerekçelerine bakılmalıdır.
    Önerge: Görüşülmekte olan, “Türk Ticaret Kanunu Tasarısı”nın 586 ncı maddesinin ikinci fıkrasının b bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
    “b) Ekleri ile birlikte 349 uncu maddeye göre düzenlenmiş kurucular beyanı ve Bakanlıkça istenilmesi halinde 351 inci madde uyarınca hazırlanmış işlem denetçisi raporu.”
    Önerge – Gerekçe: Tasarının 586 ncı maddesi ile getirilmek istenen düzenleme limited şirket kuruluşlarında ayrı bir işlem olarak karşımıza çıkmaktadır. Öte yandan, limited şirket kuruluşunda işlem denetçisinin görevlerine bakıldığında, söz konusu görevler sicil müdürlüğü tarafından yürütülen görevleri kapsamaktadır. Bu şekilde işlem denetçisinin kuruluşta öngörülmesi şirket kuruluş maliyetlerini önemli ölçüde artıracağından, sadece Bakanlığın gerekli görmesi halinde kuruluş işlemlerinin denetlenmesi amaçlanmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.