1 thought on “TTK Madde 602”

 1. GEREKÇE/Madde 602 – Hüküm sınırlı sorumluluğa uygun olarak düzenlenmiştir. 6762 sayılı Kanunun 529 ilâ 531 inci maddeleri, kanunun pay bedellerinin tamamının ödenmesi sistemini kabul etmesi dolayısıyla gereksiz hâle gelmişlerdir.
  Önerge: Görüşülmekte olan 96 sıra sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasarısının 602 nci maddesinin kenar başlığının “C) Ortakların sorumluluğu” şeklinde; ayrıca birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
  “(1) Şirket, borç ve yükümlülükleri dolayısıyla sadece malvarlığıyla sorumludur.”
  Önerge – Gerekçe: Türk Ticaret Kanunu Tasarısının mehazı olan İsviçre Borçlar Kanununun 2008 yılının Ocak ayında yürürlüğe giren metni dikkate alındığında maddede bazı değişiklikler yapılmasında gereklilik görülmüştür:
  (1) Tasarıda, oldukça dar bir kavram olan “borç” terimi kullanılmıştır. Oysa mehazda çok geniş olan “Verbindlichkeiten” kelimesi bilinçli olarak tercih edilmiştir. Bu Almanca sözcük hem borçları ve yükümlülükleri, hem de zorunluluk ve külfetleri kapsar. Bu sebeple “borç” kelimesi yerine metinde “borçlar ve yükümlülükler” ibaresinin yer almasında isabet görülmüştür. Gerçi önerilen “borçlar ve yükümlülükler” ibaresinin irtifaklar gibi külfetleri içermediği düşünülebilir. Ancak yeni ibare geniş yoruma müsaittir.
  (2) Tasarıda maddenin kenar başlığı “şirketin sorumluluğu”dur. Söz konusu başlık şüphesiz maddenin metni ile uyumludur. Ancak, maddenin öngörülmesinin amacını tam yansıtan “ortakların sorumluluğu” kenar başlığı kullanılmıştır. Maddenin amacı ortaklığın sorumluluğunun sınırını kesin olarak çizmektedir. İsviçre bakımından 794 üncü madde köklü bir reform niteliği taşımakta, çünkü eski 802 nci maddeyi sadece kaldırmakla kalmayıp aynı zamanda 805 inci maddedeki açığı kapama kuralını da sistemden çıkarmaktadır. Eski öğreti sermayenin korunması ilkesi gereği bir ortağın ödemediği sermaye payının diğer ortaklarca ödenmesi şeklindeydi. Gerçi Türk hukukunda açığı kapama sistemi İsviçre Borçlar Kanununun 802 nci maddesinde de olduğu şeklinde yoktu, ancak bizde de seleflerin sermaye borçlarından haleflerin sorumluluğu vardı. Hüküm, sermaye yapısını aşan sorumlulukları bertaraf etmeye yöneliktir. Nitekim bu husus, tasarının gerekçesinde de belirtilmiştir. Ayrıca, Türk uygulamasında limited ortağı taahhüdünün dışında sorumlu tutma eğilimi vardır. Hüküm bu tür yorumlara karşı da vaziyet almaktadır. Burada 602 nci maddenin sermayenin korunması ilkesini zayıflatacağı endişesi akla gelebilir. Bu endişe yersizdir. Çünkü, sermayenin korunması ilkesi sınırlı sorumluluk sistemi içinde anlam taşır. Sınırlı sorumluluk sisteminin kırılması sermayenin korunması kuramına aykırıdır. Ayrıca kanun esas sermaye payının tamamının ödenmesini kabul ederek sermayenin korunmasında önemli bir ileri adım atmıştır. Bundan başka aynî sermaye ile bir işletme ve aynın devralınmasına, sermaye azaltılması dışında sermayeden iade yapılmayacağına ilişkin hükümler ile güçlü şeffaflık sermayeyi korumaktadır.
  (3) Bu vesile ile bazı tereddütleri ortadan kaldırmak ve olası soruları cevaplamak için 573 üncü maddeye rağmen 602 nci maddeye ihtiyaç bulunduğunu belirtmekte yarar vardır. Çünkü 573 üncü madde şirketin borç ve yükümlülüklerine karşı sadece mal varlığı ile sorumlu olduğunu açıkça ifade eden bir hüküm içermediği gibi, sermayeyi korumak için ortakları sorumlu kılabilecek yorumlara karşı bir güvenceye de yer vermemektedir. İşte 602 nci madde ortaklara bu güvenceyi sağlamakta ve kanuni bir boşluğu doldurmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.