6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 680

IV – Açık poliçe
MADDE 680 (1) Tedavüle çıkarılırken tamamen doldurulmamış bulunan bir poliçe, aradaki anlaşmalara aykırı bir şekilde doldurulursa, bu anlaşmalara uyulmadığı iddiası, hamile karşı ileri sürülemez; meğerki, hamil poliçeyi kötüniyetle iktisap etmiş veya iktisap sırasında kendisine ağır bir kusur isnadı mümkün bulunmuş olsun.

Alakalı Yazılar

2 thoughts on “TTK Madde 680”

  1. GEREKÇE/Madde 680 – 6762 sayılı Kanunun 592 nci maddesinden dili güncelleştirilerek alınan bu hükmün kaynağı CBA’nın 9 uncu maddesidir.

  2. KARAR
    “TTK’nun 778/2-f maddesi yollaması ile bonolar hakkında da uygulanan 6102 Sayılı TTK’nun 680’inci (6762 Sayılı TTK m.592) maddesine göre, “Tedavüle çıkarılırken tamamen doldurulmamış bulunan bir poliçe, aradaki anlaşmalara aykırı bir şekilde doldurulursa, bu anlaşmalara uyulmadığı iddiası, hamile karşı ileri sürülemez; meğerki, hamil poliçeyi kötüniyetle iktisap etmiş veya iktisap sırasında kendisine ağır bir kusur isnadı mümkün bulunmuş olsun.” Bu kanun hükmü uyarınca senetteki eksik unsurların sonradan tamamlanması mümkün ise de bu eksiklik ancak ibraz anına kadar tamamlanabilir. Unsurları eksik olması nedeniyle bono sayılamayan senet (TTK m.777/1) ise ciro yoluyla devredilemez. Ancak alacağın temliki (6098 Sayılı TBK m. 183 vd.; 818 Sayılı BK m. 162 vd.) yoluyla devredilebilir.
    Somut olayda ihtiyati haciz isteyen ile aleyhine ihtiyati haciz istenen (senedi düzenleyen) arasında temel ilişki bulunmamakta olup, ihtiyati haciz isteyen hamil, senedi lehtardan ciro yoluyla devralmıştır. Ne var ki ihtiyati haciz isteyen vekilinin talep dilekçesine eklediği ve “aslının aynıdır” şeklinde şerh düştüğü senet fotokopisinde senedin “tanzim yeri” ve “borçlunun yerleşim yeri” bulunmamaktadır. Dolayısıyla ihtiyati haciz isteyenin “alacaklı sıfatına” ilişkin olan bu itirazın yukarıda açıklanan hukuki esaslara göre incelenmesi ve uygun sonuç çerçevesinde bir karar verilmesi gerekirken, söz konusu itirazın İİK’nun 265’inci maddesi kapsamında olmadığı gerekçesiyle reddedilmesi usul ve yasaya aykırıdır.” Yargıtay 19. HD., E:2014/7483, K:2014/10391, T:03.06.2014.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.