6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 681

A) Poliçenin devredilmesi
MADDE 681 (1) Her poliçe açıkça emre yazılı olmasa da ciro ve zilyetliğin geçirilmesi yoluyla devredilebilir.
(2) Düzenleyen, poliçeye “emre yazılı değildir” ibaresini veya aynı anlamı ifade eden bir kaydı koymuşsa, poliçe ancak alacağın temliki yoluyla devrolunabilir ve bu devir alacağın temlikinin hukuki sonuçlarını doğurur.
(3) Ciro, poliçeyi kabul etmiş olsun veya olmasın muhataba, düzenleyene veya poliçeyle borç altına girmiş olanlardan herhangi birine yapılabilir. Bu kimseler poliçeyi yeniden ciro edebilirler.

Alakalı Yazılar

2 thoughts on “TTK Madde 681”

  1. GEREKÇE/Madde 681 – 6762 sayılı Kanunun 593 üncü maddesini karşılayan bu maddenin kaynağı CBA’nın 11 inci maddesidir. Maddenin birinci fıkrasının eski ve yeni metni kaynaktan ayrılmaktadır. Kaynakta ve İsv. BK m. 1001 (1) ile Alm. Kamb. SK 11 (1) hükümlerinde, her poliçenin açıkça emre yazılı olmasa da ciro ile devredilebileceği belirtilmiş, senedin tesliminden ve daha geniş bir ifadeyle zilyetliğinin geçirilmesinden söz edilmemiştir. “Ciro ve teslim yolu ile” ibaresi eski metinde yer almaktadır. Sadece cironun poliçeyi devredemeyeceği yabancı öğretide görüş birliği halinde belirtilmektedir.

  2. KARAR
    6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 778. maddesinin göndermesiyle bonolar hakkında da uygulanması gereken aynı Kanun’un 681/1. maddesi uyarınca; “Her poliçe (bono) açıkça emre yazılı olmasa da ciro ve zilyetliğin geçirilmesi yoluyla devredilebilir.”
    Somut olayda; takip dayanağı bononun lehtarı … olup, ilk cironun lehtara ait olması zorunludur. Lehtarın cirosundan önceki cirolar yok hükmündedir. Bu nedenle, bono arkasında lehtarın cirosundan önce borçlu … tarafından yapılan ciro yapılmamış sayılacağından, alacaklının adı geçen borçlu yönünden takip hakkı yoktur
    .” Yargıtay 12.HD, E:2015/19787, K:2015/30130, T:01.12.2015 (İstanbul Barosu Dergisi, C.90, S:4, s. 474-475).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.