2 thoughts on “TTK Madde 682”

  1. GEREKÇE/Madde 682 – 6762 sayılı Kanunun 594 üncü maddesini karşılayan bu maddenin kaynağı CBA’nın 16 ncı maddesidir.

  2. KARAR
    Mahkemece, yapılan yargılama ve toplanan delillere göre, senet üzerinde takip alacaklısı görünen davalının cirosu bulunmadığından davacının davalı şirkete senetten kaynaklanan bir borcundan söz edilemeyeceği gerekçesiyle davanın kabulüne, davalı kötü niyetli olmadığından tazminat talebinin reddine karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
    Dava konusu bononun keşidecisi davacı …, lehdarı … olup hamili davalı ..’dir. Bononun TTK 682. maddesi uyarınca beyaz ciro ile devri mümkündür. Davalı bononun beyaz ciro ile hamili olduğunu beyan ettiğine göre bu durum dikkate alınarak bir inceleme yapılmak gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir
    .” Yargıtay 19. HD., E:2015/8215, K:2016/339, T:19.01.2016.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.