6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 703

1. Genel olarak
MADDE 703 (1) Bir poliçe;
a) Görüldüğünde,
b) Görüldükten belirli bir süre sonra,
c) Düzenlenme gününden belirli bir süre sonra,
d) Belirli bir günde,
ödenmek üzere düzenlenebilir.
(2) Vadesi başka şekilde yazılan veya birbirini takip eden çeşitli vadeleri gösteren poliçeler batıldır.

Alakalı Yazılar

3 thoughts on “TTK Madde 703”

  1. GEREKÇE/Madde 703 – 6762 sayılı Kanunun 615 inci maddesinde birbirini takip eden vâdeleri gösteren poliçelerin bâtıl olduğu yazılıdır. Oysa, söz konusu olan birbirini takip eden çeşitli vâdelerdir. 703 üncü madde buna uygun olarak düzeltilmiştir.

  2. HUKUKİ MÜTALAA
    Ancak yine TK 690 hükmünün atfı sonucu bonolar hakkında uygula­nacak vadeye ilişkin TK 615/2 hükmüne göre kanunen öngörülen dört tür vadeden başka bir şekilde vadeyi ihtiva eden veya birbirini takip eden vadeleri gösteren bonolar geçersizdir, (örnek olay için bkz. Yar­gıtay 11. HD’nin 12.10.1986 tarih ve 6215/6695 sayılı kararı, metin için bkz. YKD. C. 13, S. 3, sh. 427-428). İhtilâf konusu olaya ilişkin 24.06.1994 tanzim tarihli bonoda ise bononun üst kısmında ödeme günü/vade 28.07.1994 olarak gösterilmiş iken, senet metninde bono­nun 27 Temmuz 1994 tarihinde ödeneceği yazılmıştır. Bir başka ifa­deyle ihtilâf konusu olaydaki bono TK 615/2’de öngörüldüğü biçi­miyle “birbirini takip eden vadeleri içerdiğinden” hükümsüz sayıl­malıdır.” Abuzer Kendigelen, Ticaret Hukuku Kürsüsünde Onbeş Yıl – Hukuki Mütalaalar (Mahkeme Kararları İle Birlikte), Cilt III, Ticari İşletme – Kıymetli Evrak ve Borçlar Hukuku (Kararları Tamamlanmış 2. Bası, Beta, İstanbul 2003, s. 377.

  3. KARAR
    “TTK.nun 615. maddesinin son fıkrasına göre vadesi başka şekilde yazılan veya birbirini takip eden vadeleri gösteren poliçeler batıldır. Davacı da, 20.6.1985 vade tarihli 1,5 milyon liralık bononun hükümsüzlüğüne karar verilmesini istemiş olup, gerçekten sözü geçen bonoda üst kısımda ödeme günü 20.6.1985 gösterilmiş iken, senet metninde ise (6 Haziran 1985) tarihinde ödeneceği yazılmış, bu suretle TTK. 615/son’da butlan sebebi olarak gösterilen biçimiyle (vadesi başka yazılan veya birbirini takip eden vadeleri gösteren) batıl bir bono düzenlenmiş ve hükümsüz sayılması gerekmiş bulunduğuna göre…” Yargıtay 11. HD, E:1986/6215, T:1986/6695, T:12.10.1986.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.