6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 781

II – Unsurların bulunmaması
MADDE 781 (1) 780 inci maddede gösterilen unsurlardan birini içermeyen bir senet, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda yazılı hâller dışında çek sayılmaz. [1]
(2) Çekte açıklık yoksa, muhatabın ticaret unvanı yanında gösterilen yer ödeme yeri sayılır. Muhatabın ticaret unvanı yanında birden fazla yer gösterildiği takdirde, çek, ilk gösterilen yerde ödenir. Böyle bir açıklık ve başka bir kayıt da yoksa, çek muhatabın merkezinin bulunduğu yerde ödenir.
(3) Düzenlenme yeri gösterilmemiş olan çek, düzenleyenin adı yanında yazılı olan yerde düzenlenmiş sayılır.
(4) (Ek : 15/7/2016-6728/71 md.) Yabancı banka tarafından bastırılan çeklerde, 780 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen banka tarafından verilen seri numarası ve/veya (h) bendinde belirtilen karekodun bulunmaması senedin çek olarak geçerliliğini etkilemez.
…………………………………
[1] 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Kanunun 71 inci maddesi ile bu fıkrada yer alan “ikinci ve üçüncü” ibaresi “ikinci, üçüncü ve dördüncü” şeklinde değiştirilmiştir.

Alakalı Yazılar

2 thoughts on “TTK Madde 781”

  1. GEREKÇE/Madde 781 – Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 693 üncü maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.

  2. KARARLAR
    Her ne kadar anlaşmalara aykırı olmamak koşuluyla, senet metni sonradan doldurulabilir ise de, bu doldurma keyfiyeti, ancak senet tedavüle çıkana kadar olabilir. İbraz sırasında vurulan banka kaşesinde senedin tedavüle çıktığı sırada keşide yerinin yazılı olmadığı tespit edilmiştir. Bu durumda, takip dayanağı belge, TTK’nın 693’üncü maddesindeki unsurları taşımadığından ve keşidecinin imzası yanında da başka bir yer gösterilmediğinden, çek niteliğinde değildir.”Yargıtay 12. HD., E:1997/12879, K:1997/13218, T:26.11.1997 (Gönen Eriş, Uygulamalı Çek Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 4. Baskı, 2003, s.91).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.