6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 783

2. Karşılık
MADDE 783 (1) Bir çekin düzenlenmesi için, muhatabın elinde düzenleyenin emrine tahsis edilmiş bir karşılık bulunması ve düzenleyenin bu karşılık üzerinde çek düzenlemek suretiyle tasarruf hakkını haiz olacağına dair muhatapla düzenleyen arasında açık veya zımni bir anlaşma bulunması şarttır. Ancak, bu hükümlere uyulmaması hâlinde senedin çek olarak geçerliliği etkilenmez.
(2) Düzenleyen, muhatap nezdinde çekin ancak bir kısım karşılığını hazır bulundurduğu takdirde, muhatap, bu tutarı ödemekle yükümlüdür.
(3) Muhatap nezdinde karşılığı kısmen veya tamamen bulunmayan bir çek düzenleyen kişi, çekin karşılıksız kalan bedelinin yüzde onunu ödemekle yükümlü olduktan başka, hamilin bu yüzden uğradığı zararı da tazmin eder.

Alakalı Yazılar

2 thoughts on “TTK Madde 783”

  1. GEREKÇE/Madde 783 – Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 695 inci maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.

  2. KARARLAR
    1. “Dava konusu çekin ibraz tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 6762 sayılı TTK 695/3 maddesindeki (6102 sayılı TTK. 783/3 maddesi) “Gösterilen paraya mukabil muhatap nezdinde karşılığı bulunmadan bir çek keşide eden kimse, çekin kapatılmayan miktarının yüzde beşini ödemekle mükellef olduktan başka hamilin bu yüzden uğradığı zararı tazmine mecburdur.” hükmü gereği, çek tazminatı davacı hamilden istenemez, sadece dava dışı keşideciden istenebilir.” Yargıtay 19. HD., E:2015/4062, K:2015/14934, T:17.11.2015.
    2. “Davalı hamil, dava tarihinde yürürlükte bulunan TTK 644. maddesi uyarınca davacının keşide ettiği ve zamanaşımına uğrayan çek nedeniyle alacak talebinde bulunmuştur. Dava konusu çek zamanaşımına uğradığından davalı hamil, kambiyo hukukundan kaynaklanan haklarını kullanamaz. Çek tazminatı kambiyo senedi olan çekin vasfını yitirmemesi halinde talep edilebilecek bir hak olup, bu durumda davalının icra takibindeki çek tazminatına ilişkin talebinin reddi ile davanın bu husus yönünden kabulü gerekirken, yazılı şekilde eksik incelemeyle hüküm kurulması isabetsizdir.” Yargıtay 19. HD., E:2015/1591, K:2015/4536, T:31.03.2015.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.