6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 796

1. Genel olarak
MADDE 796 (1) Bir çek, düzenlendiği yerde ödenecekse on gün; düzenlendiği yerden başka bir yerde ödenecekse bir ay içinde muhataba ibraz edilmelidir.
(2) Ödeneceği ülkeden başka bir ülkede düzenlenen çek, düzenlenme yeri ile ödeme yeri aynı kıtada ise bir ay ve ayrı kıtalarda ise üç ay içinde muhataba ibraz edilmelidir. Bu bakımdan, bir Avrupa ülkesinde düzenlenip de Akdenize sahili bulunan bir ülkede ödenecek olan ve aynı şekilde Akdenize sahili olan bir ülkede düzenlenip bir Avrupa ülkesinde ödenmesi gereken çekler aynı kıtada düzenlenmiş ve ödenmesi şart kılınmış sayılır.
(3) Birinci ve ikinci fıkralarda yazılı süreler, çekte yazılı olan düzenlenme tarihinin ertesi günü başlar.

Alakalı Yazılar

2 thoughts on “TTK Madde 796”

  1. GEREKÇE/Madde 796 – Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 708 inci maddesinden, bir önemli değişiklik yapılarak ve dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır. 6762 sayılı Kanunun 708 ve 729 uncu maddeleri arasında bir uyumsuzluk bulunmaktadır. 6762 sayılı Kanunun Tasarının 817 nci maddesine aynen yansıtılmış bulunan hükmü, Kanunun kıymetli evraka ilişkin hükümlerinde gösterilen sürelerin hesaplanması sırasında bunların başladığı günün sayılmayacağını ifade ederken mevcut 708 inci madde herhangi bir açıklığı içermemektedir. Kanunun bu suskunluğu karşısında mevcut 708 inci maddenin birinci fıkrasının yorumunda öğretide görüş ayrılıkları olmuştur. Bazı yazarlar ibraz sürelerinin çekin düzenlendiği gün başlaması gerektiği görüşünü savunurken bazıları 729 uncu maddeye dayanarak sürenin ertesi gün başlaması gerektiğini ifade etmişlerdir. Tasarının 796 ncı maddesine konulan bir hükümle bu tartışma ortadan kaldırılmış ve 796 ncı madde ile Tasarının 817 nci maddesi arasında uyum sağlanmıştır.
    Önerge: Görüşülmekte olan 96 sıra sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasarısının 796 ncı maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinin metinden çıkarılarak, maddenin üçüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
    “(3) Birinci ve ikinci fıkralarda yazılı süreler, çekte yazılı olan düzenlenme tarihinin ertesi günü başlar.”
    Önerge – Gerekçe: Maddî hata nedeniyle düzeltilmesi amacıyla bu önerge verilmiştir.

  2. KARAR
    Mahkemece yapılan yargılamada toplanan delillere göre; somut olayda dava ve takip dayanağı çek 28.02.2010 keşide tarihli olup T.T.K.nun 708/1 inci maddesi (Yeni TTK m. 796/1) uyarınca ibraz süresinin 10.03.2010 tarihinde sona erdiği, 6 aylık zamanaşımı süresinin ise 10.09.2010 tarihinde dolduğu, davacı hamilin bu tarihten itibaren T.T.K.nun 644 üncü maddesine (Yeni TTK m732) dayalı olarak (1) yıl içinde keşideciye karşı müracaat hakkı bulunduğu, ne var ki davacı hamilin çekin zamanaşımına uğradığı 10.09.2010 tarihinden itibaren 1 yıl içinde davalı-keşideciye karşı takip yapmadığı ve davalının zamanaşımı def’inin yerinde bulunduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir….. hükmün ONANMASINA…” Yargıtay 19. HD., E:2015/2120, K:2015/14537, T:11.11.2015.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.