TTK Madde 803

1. Şekil ve şartları
MADDE 803 (1) Bir çekin düzenleyeni veya hamili onu, 804 üncü maddede gösterilen sonuçları doğurmak üzere çizebilir.
(2) Çekin çizilmesi, çekin ön yüzüne birbirine paralel iki çizgi çekilerek yapılır. Çek, genel veya özel olarak çizilebilir.
(3) İki çizgi arasına hiçbir ibare konmamış veya “banka” kelimesi veya buna benzer bir ibare konmuş ise çek, genel olarak çizilmiş demektir.
(4) İki çizgi arasına belirli bir bankanın ticaret unvanı yazılmış ise çek, özel olarak çizilmiş demektir.
(5) Genel çizgi özel çizgiye dönüştürülebilir; özel çizgi genel çizgiye dönüştürülemez.
(6) Çizgilerin veya zikredilen bankanın ticaret unvanının silinmesi hükümsüz sayılır.

Alakalı Yazılar

“TTK Madde 803”

  1. GEREKÇE/Madde 803 – Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 715 inci maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.

  2. KARAR
    TTK. nun 715.maddesi uyarınca; “ bir çekin keşidecisi veya hamili, onu, 716. maddede gösterilen neticeleri doğurmak üzere çizebilir. Çekin çizilmesi, çekin iç yüzünü birbirine muvazi iki çizgi çekmek suretiyle yapılır. Çek, umumi veya hususi olarak çizilebilir. İki çizgi arasına hiçbir işaret konmamış veya “Banka” kelimesi veya buna benzer bir tabir konmuş ise çek, umumi olarak çizilmiştir.” Aynı kanunun 716.maddesine göre ise, “Umumi olarak çizilen bir çek, muhatap tarafından ancak bir bankaya veya muhatabın bir müşterisine ödenebilir.” Bu maddenin son fıkrasında ise bu hükümlere aykırı hareket eden muhatap veya bankanın doğacak zarardan sorumlu olacağı hükmüne yer verilmiştir. Takip dayanağı 27.10.2008 keşide tarihli çekin ön yüzünde sol alt köşeden sağ üst köşeye birbirine paralel iki çizginin çizili olduğu ve çizgiler arasında herhangi bir yazı ve ibarenin bulunmadığı görülmektedir. Dayanak çek bu hali ile TTK. nun 715.maddesinde öngörülen umumi olarak çizilen bir çek niteliğindedir. Bir diğer ifade ile çekin ön yüzüne birbirine paralel iki çizgi çizili olması halinde belge çizgili çek olup, bu durum kambiyo senedi vasfını etkilemediği gibi çek bedelinin ödendiği anlamına da gelmez. Öte yandan çizgili çek hükümlerine aykırı hareket TTK. nun 716/son maddesi uyarınca muhatap bankanın tazminat sorumluluğu ile ilgili olup, çekin yetkili hamilinin takip hakkını etkilemez.” Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, E:2009/5613, K:2009/13775, T:23.06.2009.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.