6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 804

2. Hükümleri
MADDE 804 (1) Genel olarak çizilen bir çek, muhatap tarafından ancak bir bankaya veya muhatabın bir müşterisine ödenebilir.
(2) Özel olarak çizilen bir çek, muhatap tarafından ancak ticaret unvanı gösterilen bankaya veya bu banka muhatap ise onun müşterisine ödenebilir. Ticaret unvanı gösterilen banka, bedelin tahsili işini diğer bir bankaya bırakabilir.
(3) Bir banka, çizgili çeki, ancak müşterilerinden veya diğer bir bankadan iktisap edebilir. Aynı şekilde onu, sözü geçen kişilerden başkaları hesabına tahsil edemez.
(4) Çek, birden fazla özel olarak çizilmiş ise, muhatabın bu çeki ödeyebilmesi için çekin ikiden fazla çizilmemiş olması ve çizgilerden birinin, çekin bir takas odası tarafından tahsil edilebilmesi amacı ile yapılmış olması şarttır.
(5) Birinci ilâ dördüncü fıkralara aykırı hareket eden muhatap veya banka, çek bedelini aşmamak üzere, oluşan zarardan sorumludur.

Alakalı Yazılar

2 thoughts on “TTK Madde 804”

  1. GEREKÇE/Madde 804 – Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 716 ncı maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.

  2. KARAR
    TTK. nun 715.maddesi uyarınca; “ bir çekin keşidecisi veya hamili, onu, 716. maddede gösterilen neticeleri doğurmak üzere çizebilir. Çekin çizilmesi, çekin iç yüzünü birbirine muvazi iki çizgi çekmek suretiyle yapılır. Çek, umumi veya hususi olarak çizilebilir. İki çizgi arasına hiçbir işaret konmamış veya “Banka” kelimesi veya buna benzer bir tabir konmuş ise çek, umumi olarak çizilmiştir.” Aynı kanunun 716.maddesine göre ise, “Umumi olarak çizilen bir çek, muhatap tarafından ancak bir bankaya veya muhatabın bir müşterisine ödenebilir.” Bu maddenin son fıkrasında ise bu hükümlere aykırı hareket eden muhatap veya bankanın doğacak zarardan sorumlu olacağı hükmüne yer verilmiştir. Takip dayanağı 27.10.2008 keşide tarihli çekin ön yüzünde sol alt köşeden sağ üst köşeye birbirine paralel iki çizginin çizili olduğu ve çizgiler arasında herhangi bir yazı ve ibarenin bulunmadığı görülmektedir. Dayanak çek bu hali ile TTK. nun 715.maddesinde öngörülen umumi olarak çizilen bir çek niteliğindedir. Bir diğer ifade ile çekin ön yüzüne birbirine paralel iki çizgi çizili olması halinde belge çizgili çek olup, bu durum kambiyo senedi vasfını etkilemediği gibi çek bedelinin ödendiği anlamına da gelmez. Öte yandan çizgili çek hükümlerine aykırı hareket TTK. nun 716/son maddesi uyarınca muhatap bankanın tazminat sorumluluğu ile ilgili olup, çekin yetkili hamilinin takip hakkını etkilemez.” Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, E:2009/5613, K:2009/13775, T:23.06.2009.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.