6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 808

I – Hamilin başvurma hakları
MADDE 808 (1) Zamanında ibraz edilmiş olan çekin ödenmemiş olduğu ve ödememe hâli;
a) Resmî bir belge, “protesto” ile,
b) Muhatap tarafından, ibraz günü de gösterilmek suretiyle, çekin üzerine yazılmış olan tarihli bir beyanla,
c) Bir takas odasının, çek zamanında teslim edildiği hâlde ödenmediğini tespit eden tarihli bir beyanıyla,
sabit bulunduğu takdirde hamil; cirantalar, düzenleyen ve diğer çek borçlularına karşı başvurma haklarını kullanabilir.

Alakalı Yazılar

2 thoughts on “TTK Madde 808”

  1. GEREKÇE/Madde 808 – Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 720 nci maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.

  2. KARARLAR
    1. 6102 sayılı TTK’nun 808/1-b maddesi gereğince çekin süresinde muhatap bankaya ibraz edildiği ibraz tarihi de gösterilmek suretiyle, çekin üzerine yazılmış olan tarihli bir şerhle tespit edilmelidir. Aksi takdirde alacaklı müracaat hakkını kaybeder.Somut olayda; takibe dayanak çeklerde “çeklerin karşılığının olmadığı ve … Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 06.11.2015 tarih, 2015/368 sayılı ödeme yasağı kararı gereğince hiçbir işlem yapılmadığı” şerhi olsa da ibraz tarihi bulunmadığı anlaşılmıştır. İİK’nun 170/a-2. maddesi gereğince icra mahkemesi, yasal sürede yapılan itiraz veya şikayet nedeniyle icra mahkemesine intikal eden işlerde, öncelikle, takip dayanağı senedin kambiyo vasfında olup olmadığını ve alacaklının kambiyo senetlerine özgü yol ile takip hakkının bulunup bulunmadığını re’sen inceleyerek, takibin iptaline karar verebilir. O halde, takip dayanağı çeklerin muhatap bankaya usulünce ibraz edilmemesi nedeniyle kambiyo senedi vasfını taşımadığı, adi havale hükmünde olduğu anlaşıldığından, icra mahkemesince İİK’nun 170/a maddesi uyarınca takibin iptaline karar verilmesi gerekirken, şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.” Yargıtay 12. HD, E:2017/7946, TK:2017/14234, T:16.11.2017

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.