6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 833

II  – İstisnalar
MADDE 833 (1) 832 nci maddede yazılı senetleri vermeksizin, yalnız mal ve hububatı saklama sözleşmesiyle kabul etmek üzere açılan diğer kurumlar ve yerler hakkında umumi mağazalara ait hükümler geçerli olmaz. Bu hususta Türk Borçlar Kanununun saklama sözleşmesi hakkındaki hükümleri uygulanır.
(2) Tevdi edilmiş şeyler karşılığında verilen ancak, kanunun aradığı şekil şartlarına uymayan senetlerle, bu şekil şartlarına uygun olup da izin almamış olan kurumlar tarafından verilen senetler, kıymetli evrak olmayıp teslim alma makbuzları veya ispat belgeleri hükmündedir.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 833”

  1. GEREKÇE/Madde 833 – Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 745 inci maddesinden, dili güncelleştirilerek aynen alınmıştır.
    Önerge: Görüşülmekte olan 96 sıra sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasarısının 833 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen “Borçlar Kanununun vedia” ibaresinin “Türk Borçlar Kanununun saklama” biçiminde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
    Önerge – Gerekçe: 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanunu, 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 647 nci maddesiyle yürürlükten kaldırıldığından, uygulamada ortaya çıkması muhtemel sorunların önüne geçilmesi amacıyla, maddenin birinci fıkrasında geçen “vedia” ibaresi, yeni Türk Borçlar Kanunu ile dil birliğinin sağlanması amacıyla, “saklama” biçiminde değiştirilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.