6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 870

XV – Taşıma ücretinin hesaplanması ve ödenmesi
MADDE 870 (1) Taşıma ücreti, eşyanın tesliminde ödenir. Taşıyıcı, taşıma ücretinden başka, eşya için yapılan, duruma ve şartlara göre gerekli olan giderleri de isteyebilir.
(2) Bir taşıma veya teslim engelinden dolayı, taşıma, süresinden önce sona erdirilirse, taşıyıcı, taşımanın tamamlanan kısmıyla orantılı olarak taşıma ücretine hak kazanır. Engel, taşıyıcının riziko alanına giren bir sebepten kaynaklanmışsa, taşıyıcı, ancak gönderenin menfaatine olduğu ölçüde taşımanın tamamlanmış bulunan kısmı hakkında istemde bulunabilir.
(3) Taşımanın başlamasından sonra fakat teslim yerine ulaşılmasından önce bir gecikme olursa ve bu gecikme gönderenin riziko alanına giren bir nedenden kaynaklanmışsa, taşıyıcı, taşıma ücretinin yanında uygun bir bedel de isteyebilir.
(4) Taşıma ücreti eşyanın sayısı, ağırlığı veya başka ölçüyle gösterilen miktarına göre kararlaştırılmışsa, taşıma ücretinin hesaplanmasında, bu konuda taşıma veya yük senedindeki kayıtların doğru olduğu varsayılır. Bu varsayım, kayıtların doğruluğunu denetleme konusunda uygun araçların hazır bulunmadığına ilişkin çekince konulmuş olması hâlinde de geçerlidir.

Alakalı Yazılar

2 thoughts on “TTK Madde 870”

 1. GEREKÇE/Madde 870 – Maddenin kaynağı Alm TK. 20 nci paragrafıdır.
  Birinci fıkra: Taşıma ücreti eşyanın tesliminde, yani Zug um Zug ödenir. Kanun taşıma ücretinden başka taşıyıcının eşya için yapılan durum ve şartlara göre gerekli olan giderleri de istemesine olanak sağlamıştır.
  İkinci fıkra: Hüküm mesafe navlununu düzenlemektedir. Bu hüküm anlamında mesafe navlunu, bir taşıma veya teslim engeli sebebiyle süresinden önce sona erdirilen taşımalarda tam mesafe ile alınan mesafeye oranla ödenen ücret anlamına gelir.
  Engel taşıyıcının riziko alanına (863 üncü madde gerekçesi) giren bir sebepten kaynaklanıyorsa taşıyıcı mesafe navlununa ancak taşıma gönderenin menfaatineyse hak kazanır.
  Üçüncü fıkra: Üçüncü fıkra gönderenin riziko alanına giren bir nedenle meydana gelen gecikme halinde taşıma ücretini düzenlemektedir. Bu halde taşıyıcı taşıma ücretine ek olarak uygun bir bedel talep edebilir.
  Dördüncü fıkra: Bu fıkra taşıma veya yük senedindeki kayıtların doğru olmaması halinde taşıma ücretinin hesaplanmasına ilişkin kuralı göstermektedir.

 2. KARAR
  1. “6102 sayılı TTK’nin 850/2. bendi uyarınca, taşıyıcı taşıma sözleşmesiyle eşyayı taşıyıp gönderilene teslim etmeyi üstlenirken, gönderen de taşıyıcıya taşıma ücretini ödeme borcunu üstlenmiş olur. Yine TTK’nin 870/4. maddesine göre de, taşıma ücreti eşyanın sayısı ağırlığı veya başka ölçüyle gösterilen miktarına göre kararlaştırılmışsa taşıma ücretinin hesaplanmasında, taşıma veya yük senedindeki kayıtların doğru olduğu varsayılır. Bu durumda, taşıma ilişkisi taraflarca inkar edilmeyip uyuşmazlığın yalnızca bedele ilişkin olduğu dikkate alınarak, öncelikle davalının savunmasında ileri sürdüğü mail yazışmalarında taşıma ücreti konusunda bir mutabakata varılıp varılmadığının araştırılması, taraflar arasında taşıma ücretine dair bir anlaşma bulunmadığının tespiti halinde ise TTK’nin 870. madde hükmü uyarınca tarafların iddia ve savunmaları ile taşıma senedindeki kayıtlar gözetilerek aynı güzergahta ve aynı koşullarda yapılacak taşıma için rayiç taşıma bedelinin belirlenmesi gerekirken, yerinde olmayan gerekçelerle ve davalının gerek takip talebine vaki itirazında, gerekse davaya yanıt dilekçesinde borcun 341 Euro olduğu yönündeki kabul beyanı da gözetilmeksizin davanın reddi doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.” Yargıtay 11. HD., E:2016/6548, T:2018/583, T: 24.01.2018

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.