6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 930

D) Zamanaşımı
MADDE 930 (1) Bu Kısımda yer alan hükümlerden doğan istemler ve haklar bir yılda zamanaşımına uğrar.
(2) Zamanaşımının başlangıcı, zamanaşımına uğramış bir istem veya hakkın def’i olarak ileri sürülebilmesi bakımından ve zararın taşıma işleri komisyoncusunun kasten veya pervasızca bir davranışla ve böyle bir zararın meydana gelmesi ihtimalinin bilinciyle işlenmiş bir fiilinden veya ihmalinden doğması hâlinde 855 inci madde hükümleri uygulanır.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 930”

  1. GEREKÇE/Madde 930 – 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 815 inci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. Zamanaşımı konusunda, Kanunun 855 inci maddesi Alman hukukundan farklı bir düzenleme içerdiğinden, taşıma işleri yükleniciliği sözleşmesi bakımından da 25/06/1998 tarihli Alman Taşıma Hukuku Reform Kanunu uyarınca değiştirilen Alm. TK.’nın 930 uncu paragrafının yerine 6762 sayılı Kanunun hükmü alınmıştır. Maddenin ikinci fıkrası düzenlenirken, aynı kusur derecelerini düzenleyen Tasarının 855 inci maddesinin beşinci fıkrası, 887 nci maddesi, 930 uncu maddesinin ikinci fıkrası, 1187 nci ve 1267 nci maddelerinin terimleriyle birlik sağlanmasına özen gösterilmiştir.
    Önerge: Görüşülmekte olan 96 sırasayılı Türk Ticaret Kanunu Tasarısının 930 uncu maddesinin birinci fıkrasında geçen “Bölümde” ibaresinin “Kısımda” şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
    Önerge – Gerekçe: Tasarının 930 uncu maddesinin birinci fıkrasında 917 ilâ 929 uncu maddelerde düzenlenen taşıma işleri komisyonculuğu sözleşmesinden doğan bütün istemlerin zamanaşımı düzenlenmiştir. Bu hükümler, Altıncı “Kısım” içinde yer aldığından, 930 uncu maddenin birinci fıkrasında bu yönde değişiklik yapılması gerekmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.