TTK Madde 942

III- Türk Bayrağı çekme hakkının kaybedilmesi
MADDE 942 (1) 940 ıncı madde ile 941 inci maddenin ikinci fıkrasında yazılı şartlardan birinin ortadan kalkmasıyla gemi Türk Bayrağı çekme hakkını kaybeder. Bu durum gecikmeksizin Ulaştırma, Denizcilik  ve Haberleşme  Bakanlığına[1] bildirilir. Müsteşarlık en çok altı ay için daha geminin Türk Bayrağı çekmesine izin verebilir.[1]     6335 sayılı Kanun’un 42 nci maddesi ile “Denizcilik Müsteşarlığına” ibaresi “Ulaştırma, Denizcilik  ve  Haberleşme  Bakanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.


Alakalı Yazılar

“TTK Madde 942”

  1. GEREKÇE/Madde 942 – 6762 sayılı Kanunun 825 inci maddesinden değiştirilerek alınmıştır. Bayrak çekme hakkının kaybını Denizcilik Müsteşarlığına bildirme zorunluluğu getirilmiştir. Geminin üzerindeki müseccel hak sahiplerinin menfaatleri korunmak maksadıyla Müsteşarlığın altı aylık geçiş dönemi için bayrak çekme izni verebileceği açıklanmıştır.
    6762 sayılı Kanunun 826 ncı maddesinde, donatma iştirakine ait bir geminin Türk gemisi olma vasfını kaybetmesi halinde Türk vatandaşı olan paydaş donatanların menfaatlerini yabancı paydaş donatanların menfaatlerinden fazla korumaya hacet olmadığından, hükmün kanundan çıkarılmasına karar verilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.