6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 95

2. Faiz
MADDE 95– (1) 8 inci maddedeki şartların varlığı hâlinde, alacak ile borç kalemlerinin birbirinden çıkarılması sonucunda bulunan bakiyeye, belirlenip hesaba kaydedildiği tarihten itibaren faiz işler; bileşik faize yol açabilecek uygulama yapılamaz; bu hükme aykırı sözleşme öngörülemez.

Alakalı Yazılar

0 thoughts on “TTK Madde 95”

  1. GEREKÇE/Madde 95 – Bu madde, dili güncelleştirilerek 6762 sayılı Kanunun 93 üncü maddesinden alınmıştır.
    Önerge: Görüşülmekte olan 96 sıra sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasarısının 95 inci maddesinin kenar başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
    “2. Faiz
    Madde 95- (1) 8 inci maddedeki şartların varlığı halinde, alacak ile borç kalemlerinin birbirinden çıkarılması sonucunda bulunan bakiyeye, belirlenip hesaba kaydedildiği tarihten itibaren faiz işler; bileşik faize yol açabilecek uygulama yapılamaz; bu hükme aykırı sözleşme öngörülemez.
    Önerge – Gerekçe: 95 inci madde, kenar başlığı da dahil olmak üzere, değiştirilerek 8 inci maddenin ikinci fıkrası ile uyumlu hale getirilmiş, bu suretle bakiyeye faiz işleyeceği açıkça hükme bağlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.