6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 954

I- Sicil müdürlükleri ve bölgeleri
MADDE 954 (1) Türk gemileri için, Ulaştırma, Denizcilik  ve  Haberleşme  Bakanlığının[1] uygun göreceği yerlerde gemi sicili tutulur.
(2) Gemi sicilleri, liman başkanlığı nezdinde çalışan sicil müdürlükleri tarafından, o yerde deniz ticareti işlerine bakmakla görevli asliye ticaret mahkemesinin, bulunmadığı takdirde asliye ticaret mahkemesinin, o da yoksa ticaret davalarına bakmakla görevli asliye hukuk mahkemesinin gözetimi altında tutulur. Bir yerde ticaret davalarına bakan birden çok mahkeme varsa, gemi sicilinin tutulmasını gözetecek mahkemeyi Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu belirler.
(3) Türk Medenî Kanununun 1007 nci maddesi gemi sicilleri hakkında da geçerlidir.[1]     6335 sayılı Kanun’un 42 nci maddesi ile “Denizcilik Müsteşarlığının” ibaresi “Ulaştırma, Denizcilik  ve  Haberleşme  Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.


Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 954”

  1. GEREKÇE/Madde 954 – 6762 sayılı Kanunun 839 uncu maddesinden bir ve üçüncü fıkralar aynen, ikinci fıkra değiştirilerek alınmıştır. Bir yerde Ticaret Mahkemesi kurulmuşsa o mahkemenin, kurulmamış ise o yerde görevli ticaret davalarına bakan Asliye Hukuk Mahkemesinin ve eğer ticaret davalarına bakan birden çok mahkeme mevcut ise, gemi sicilinin tutulmasını gözetecek mahkemenin Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenmesi uygun görülmüştür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.