6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 958

V- Tescili caiz olmayan gemiler
MADDE 958 (1) Türk gemisi olmayan gemilerle, yabancı bir gemi siciline kayıtlı bulunan Türk gemileri, donanmaya bağlı harp gemileri, yardımcı gemiler ve Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişilerine ait münhasıran bir kamu hizmetinin görülmesine özgülenmiş gemiler Türk Gemi Siciline tescil olunamaz.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 958”

  1. GEREKÇE/Madde 958 – 6762 sayılı Kanunda bulunmayan bu madde, gemilerin sicile kayıtlı olup olmamalarına göre yapılan ayırımın tamamlanması ve açıklığa kavuşturulması amacıyla eklenmiştir. Yabancı gemiler hakkındaki hüküm, 6762 sayılı Kanunun 847 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinden alınmıştır. Bu düzenleme, Gemi Sicili Nizamnamesinin 10 uncu maddesiyle de uyum içerisindedir.
    Önerge: Görüşülmekte olan 96 sıra sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasarısının 958 inci maddesinde yer alan “devlet, vilayet, belediye ve benzeri kamu tüzel kişilerine” ibaresinin “Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişilerine” olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
    Önerge – Gerekçe: 16 ncı maddede açıklanan gerekçeler, bu değişiklik için de aynen geçerlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.