TTK Madde 967

2. Özel hâller
MADDE 967 (1) Tescil edilmiş bir gemi hakkında yirmi yıldan beri hiçbir kayıt işlemi yapılmamış ve Ulaştırma, Denizcilik  ve  Haberleşme  Bakanlığından[1] alınan bilgiye göre de geminin artık var olmadığına veya denizcilikte kullanılamayacak hâle geldiğine kanaat getirilmiş olursa, gemi üzerinde ipotek veya intifa hakkı tescil edilmiş bulunmadığı takdirde, sicil memurunun önerisi üzerine mahkeme, 966 ncı maddede yazılı usule gerek kalmaksızın, gemi kaydının silinmesine karar verir.[1]     6335 sayılı Kanun’un 42 nci maddesi ile “Denizcilik Müsteşarlığından” ibaresi “Ulaştırma, Denizcilik  ve  Haberleşme  Bakanlığından” şeklinde değiştirilmiştir.


Alakalı Yazılar

“TTK Madde 967”

  1. GEREKÇE/Madde 967 – 6762 sayılı Kanunun 853 üncü maddesinden “Münakalât Vekâleti” ibaresi ve bazı kelimeler değiştirilerek alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.